close
مجتمع فنی تهران
آشنایی با قاچاق کالا و مجازاتهای تعیین شده برای آن در قانون
loading...

www.marjaehoghoogh.ir سایت مرجع حقوق بزرگترین و جامعترین پایگاه تخصصی دانلود مقاله, پایاننامه و کار تحقیقی حقوقی بصورت word و pdf

بررسی قاچاق کالا و مجازاتهای تعیین شده برای آن در قانون آشنایی با قاچاق کالا و مجازاتهای تعیین شده برای آن در قانونآشنا?? با قاچاق کالا و مجازاتها?…

دریافت شارژ انواع سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا فقط با یک کلیک
جهت دریافت شارژ هدیه سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا لطفا، اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نمایید. با تشکر
نیما نشیبا بازدید : 53 03 / 11 / 1395 نظرات ()

بررسی قاچاق کالا و مجازاتهای تعیین شده برای آن در قانون آشنایی با قاچاق کالا و مجازاتهای تعیین شده برای آن در قانون

آشنا?? با قاچاق کالا و مجازاتها? تع??ن شده برا? آن در قانون
به لطف اخبار و رسانه‌ها? مختلف، واژه "قاچاق" را مداوم شن?ده‌ا?م، اما مسلما سر و کار همه ما آن‌قدر به ا?ن موضوع و قوان?ن مربوط به آن ن?فتاده است که با چم و خم آن و تعار?فش آشنا باش?م. برا? ا?نکه با ا?ن مفاه?م آشنا شو?م، ابتدا بهتر است بعض? واژه‌ها? مرتبط را بشناس?م و در نها?ت ن?ز با مجازات قانون? آن آشنا شو?م.
قاچاق چ?ست؟
مهم‌تر?ن و اصل?‌تر?ن مفهوم در ا?ن زم?نه خود کلمه "قاچاق" است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در د? ???? ابلاغ شد و قانون اصل? مبارزه با ا?ن جرم است، قاچاق را ا?ن‌گونه تعر?ف م?‌کند: "هر فعل ?ا ترک فعل? که موجب نقض تشر?فات قانون? مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس ا?ن قانون و ?ا سا?ر قوان?ن، قاچاق محسوب و برا? آن مجازات‌ تع??ن شده باشد، در مباد? ورود?  ?ا هر نقطه از کشور حت? محل عرضه آن در بازار داخل? کشف شود." حالا برا? ا?نکه منظور ا?ن ماده را ب?شتر بفهم?م، با?د چند عبارت د?گر را هم معن? کن?م، از جمله: کالا، ارز و تشر?فات قانون?. منظور از "کالا" در ا?ن قانون، هر ش?ئ? است که در عرف، ارزش اقتصاد? داشته باشد. "ارز" هم پول را?ج کشورها? خارج? است، اعم از اسکناس، سکه، حواله‌ها? ارز? و اسناد مکتوب ?ا الکترون?ک? د?گر که در مبادلات مال? کاربرد دارد. اما منظور از "تشر?فات قانون?" چ?ست؟ اولا با?د بدان?م که ورود بعض? از کالاها به کشور اصولا ممنوع است و تحت ه?چ شرا?ط? نم?‌توان آنها را وارد کشور کرد، مثل مشروبات الک? ?ا مواد مخدر. وارد کردن ا?ن کالاها به کشور، به هر دل?ل و با هر توج?ه?، ممنوع و جرم است. به هم?ن دل?ل به آنها "کالاها? ممنوع" م?‌گو?ند. در مقابل، وارد و خارج کردن بعض? کالاها ن?از به در?افت ه?چ نوع مجوز قانون? ندارد. ا?نها را هم "کالاها? مجاز" م?‌خوانند. اما بعض? کالاها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع. برا? وارد کردن ا?ن کالاها به کشور که به آنها "کالاها? مجاز مشروط" گفته م?‌شود، با?د کارها?? قانون? و ادار? را انجام داد که همان "تشر?فات قانون?" است. بنابرا?ن، تشر?فات قانون?: "اقدامات? از قب?ل تشر?فات گمرک? و بانک?، اخذ مجوزها? لازم و ارائه به مراجع ذ?‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوان?ن و مقررات به منظور وارد ?ا خارج‌کردن کالا ?ا ارز، انجام دهند."
ستاد رس?دگ?‌کننده
وقت? قانون برا? ?ک عمل ?ا ترک عمل? را جرم معرف? م?‌کند، حتما برا? رس?دگ? به آن با?د ?ک مسئول هم در نظر بگ?رد. درباره قاچاق هم داستان به هم?ن شکل است و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز "ستاد مرکز? مبارزه با قاچاق کالا و ارز" را با هدف "س?است‌گذار?، برنامه‌ر?ز?، هماهنگ? و نظارت در حوزه امور اجرا??، پ?شگ?ر? و مبارزه" با ا?ن جرم تشک?ل داده است. وز?ران دادگستر?، اطلاعات، امور اقتصاد? و دارا??، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرساز?، جهادکشاورز?، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشک? ?ا معاونان ذ?‌ربط آنان و ? نفر از نما?ندگان عضو کم?س?ون‌ها? اقتصاد? و قضا?? و حقوق? مجلس شورا? اسلام? به انتخاب مجلس و رؤسا? سازمان‌ها? تعز?رات حکومت?، جمع‌آور? و فروش اموال تمل?ک?، صدا و س?ما? جمهور? اسلام? ا?ران، بازرس? کل کشور، رئ?س ستادکل ن?روها? مسلح، فرمانده? ن?رو? انتظام? جمهور? اسلام? ا?ران، رئ?سان کل بانک مرکز? و گمرک جمهور? اسلام? ا?ران، رئ?س مؤسسه مل? استاندارد و تحق?قات صنعت? ا?ران، رئ?س اتاق بازرگان? و صنا?ع و معادن و کشاورز? ا?ران و معاون اجتماع? و پ?شگ?ر? قوه‌ قضا??ه و نما?نده تام‌الاخت?ار رئ?س قوه قضا??ه اعضا? تشک?ل‌دهنده ا?ن ستاد هستند.
رئ?س‌جمهور? ?ا نما?نده و?ژه و? ر?است ا?ن ستاد را بر عهده دارد. بنابرا?ن، مشخص است که قانونگذار برا? برخورد با قاچاق بس?ار جد? است، چرا که مسئول اصل? رس?دگ? به ا?ن جرم، ستاد? شامل مقامات بلندپا?ه قوا? سه‌گانه نظام است. در ضمن، تصم?مات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از امضا? رئ?س‌جمهور? ?ا نما?نده و?ژه و?، در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برا? تمام? دستگاه‌ها? اجرا?? لازم‌الاجرا است.
مبارزه‌ا? در سراسر کشور
موضوع قاچاق فقط نبا?د در پا?تخت بررس? شود، چرا که استان‌ها? د?گر و به و?ژه استان‌ها? مرز? حت? ب?شتر با ا?ن پد?ده دست به گر?بان هستند. در واقع، مبازه با قاچاق کالا، مبارزه‌ا? فراگ?ر در سراسر کشور است. به هم?ن دل?ل، بر اساس ا?ن قانون "کم?س?ون برنامه‌ر?ز?، هماهنگ? و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ر?است استاندار و ز?ر نظر ستاد و حسب مورد با اعضا? متناظر ستاد تشک?ل م?  ‌شود."
مجازات قاچاق کالاها? ممنوع
هر کار? که بر اساس قوان?ن کشور، جرم تلق? شود، حتما مجازات آن هم در قانون مشخص شده است. جرم قاچاق هم از ا?ن قاعده مستثن? ن?ست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برا? قاچاق، نگهدار?، حمل ?ا فروش کالاها? ممنوعه مجازات‌ها? بازدارنده‌ا? را در نظر گرفته است. م?زان ا?ن مجازات‌ها بر اساس ارزش کالا? قاچاق تع??ن م?‌شود، به ا?ن شرح:
ارزش کالا تا ?? م?ل?ون ر?ال: جزا? نقد? معادل ? تا ? برابر ارزش کالا? قاچاق
ارزش کالا از ?? م?ل?ون تا ??? م?ل?ون ر?ال: جزا? نقد? معادل ? تا ? برابر ارزش کالا? قاچاق
ارزش کالا از ??? م?ل?ون تا ?ک م?ل?ارد ر?ال: ب?ش از ? ماه تا ? سال حبس و جزا? نقد? معادل ? تا ? برابر ارزش کالا? قاچاق
ارزش کالا ب?ش از ?ک م?ل?ارد ر?ال: ? سال تا ? سال حبس و جزا? نقد? معادل ? تا ?? برابر ارزش کالا? قاچاق.
در ضمن، بر اساس ا?ن قانون:
    "مشروبات الکل?، اموال تار?خ?- فرهنگ?، تجه?زات در?افت از ماهواره به‌طور غ?رمجاز، آلات و وسا?ل قمار و آثار سمع? و بصر? مبتذل و مستهجن از مصاد?ق کالا? ممنوع است."
همان‌طور که گفته شد، علاوه بر قاچاق و فروش چن?ن کالاها??، نگهدار? آنها ن?ز جرم محسوب م?‌شود. به هم?ن دل?ل، اگر کس? کالا? قاچاق ممنوع را نگهدار? کند، طبق قانون با او برخورد م?‌شود. بر اساس ا?ن قانون "محل نگهدار? کالاها? قاچاق ممنوع که در مالک?ت مرتکب باشد… توق?ف و پلمپ م?‌شود و در صورت? که محکوم‌عل?ه ظرف ? ماه از تار?خ صدور حکم قطع?، جر?مه نقد? را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابق? به مالک مسترد م?  شود." البته ا?ن مجازات‌ها صرفا برا? قاچاق‌ها? مورد? و معمول? اعمال م?‌شود، چرا که قاچاق سازمان‌?افته و حرفه ا? با مجازات‌ها?? سنگ?ن‌تر جواب داده م?‌شوند.
قاچاقچ? در جا?گاه "مفسد ف?‌الارض"
مبارزه با قاچاق برا? قانونگذاران جمهور? اسلام? ا?ران آن‌قدر اهم?ت دارد که حت? در بعض? موارد، آن را در حد افساد ف?‌الارض قرار داده‌اند. البته برا? ا?نکه ?ک قاچاقچ? مفسد ف?‌الارض دانسته شود، با?د ثابت شود که او "با علم و عمد، عوا?د و سود حاصل از ا?ن جرائم را به نحو مستق?م ?ا غ?رمستق?م برا? تأم?ن مال? ترور?سم و اقدام عل?ه امن?ت مل? و تقو?ت گروه‌ها? معاند با نظام اختصاص داده ?ا هز?نه نموده است."
دادگاه صالح برا? رس?دگ? به پرونده قاچاق
رس?دگ? به جرم قاچاق کالا و ارز، بر حسب نوع و م?زان جرم، در مراجع مختلف قوه قضا??ه انجام م?‌شود. مثلا قاچاق‌ها? سازمان‌?افته و حرفه ا?، قاچاق کالاها? ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس ?ا انفصال از خدمات دولت? در صلاح?ت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رس?دگ? به سا?ر پرونده  ‌ها? قاچاق کالا و ارز ن?ز در صلاح?ت سازمان تعز?رات حکومت? است

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
جهت دریافت کارت شارژ هدیه ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نماییدبا سلام خدمت شما بازدید کننده گرامی, ضمن عرض خوشآمد خدمت شما کاربر محترم از شما تقاضا میگردد تا جهت استفاده از مطالب سایت ابتدا از طریق فرم عضویت در سایت ثبت نام نمایید و سپس پس از ورود به بخش حساب کاربری خود اقدام به مشاهده مطالب مورد نظر خود در این سایت نمایید. ضمنا، با توجه به حجم بالا و تعداد بسیار زیاد مقالات موجود در سایت شما میتوانید با وارد نمودن کلمات کلیدی و یا عنوان موضوع تحقیق خود در قسمت serch و یا جستجوی سایت تمامی مقالات مرتبط با موضوع دلخواه خود را بیابید. همچنین در صورتی که به هر دلیل موفق به یافتن مقالات مرتبط با موضوع درخواستی خود نشدید و یا قصد دریافت متن کامل یکی از مقالات موجود در سایت ما را بصورت فایل word داشتید, شما میتوانید با ارسال موضوع و یا کلمات کلیدی تحقیق خود از طریق ایمیل پشتیبانی سایت به ما درخواست نمایید تا مقالات مرتبط با موضوع شما برای شما به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد. ضمنا، خاطرنشان میگردد ما آرشیو بیش از ده هزار مقاله حقوقی را در اختیار داریم که به تدریج در حال ارسال و قرار دادن مقالات فوق الذکر بر روی سایت خود یعنی سایت www.marjaehoghoogh.ir میباشیم بنابر این ممکن است موضوعی که شما به دنبال مقالات مرتبط با آن میگردیم هنوز بر روی سایت بارگزاری نشده باشد بنابر این حتما، علاوه بر جستجو در میان مقالات قرار گرفته شده در سایت موضوع یا کلمات کلیدی مد نظر خود را از طریق ایمیل پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا پس از جستجوی گروه حقوقی ما در میان تمامی مقالات آرشیو شده مرتبط ترین مقالات با موضوع درخواستی شما برای شما از طریق ایمیل ارسال گردد. ایمیل پشتیبانی سایت عبارت میباشد از: marjaehoghoogh@gmail.com با تشکر مدیریت سایت مرجع حقوق
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2999
 • کل نظرات : 63
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 382
 • آی پی امروز : 40
 • آی پی دیروز : 64
 • بازدید امروز : 217
 • باردید دیروز : 455
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 2,002
 • بازدید ماه : 12,321
 • بازدید سال : 356,359
 • بازدید کلی : 465,638