close
مجتمع فنی تهران
آشنایی با مجازات تعیین شده برای کودک آزاران؛ لازم ،نه کافی!
loading...

www.marjaehoghoogh.ir سایت مرجع حقوق بزرگترین و جامعترین پایگاه تخصصی دانلود مقاله, پایاننامه و کار تحقیقی حقوقی بصورت word و pdf

» مجازات برای کودک آزاران؛ لازم ،نه کافی!  بررسی مجازات تعیین شده برای کودکآزارانعنوان : مجازات برا? کودک آزاران؛ لازم ، نه کاف? !   نو?سنده…

دریافت شارژ انواع سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا فقط با یک کلیک
جهت دریافت شارژ هدیه سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا لطفا، اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نمایید. با تشکر
نیما نشیبا بازدید : 35 شنبه 02 / 11 / 1395 نظرات ()

» مجازات برای کودک آزاران؛ لازم ،نه کافی!  بررسی مجازات تعیین شده برای کودکآزاران

عنوان : مجازات برا? کودک آزاران؛ لازم ، نه کاف? !
 
نو?سنده : فاطمه رضا??
منتشر شده در پا?گاه نشر مقالات حقوق?حمايت از كودكان در ابعاد ک?فر? همواره مورد توجه قانون گذار ا?ران بوده است. اما عل?رغم وجود قوان?ن و مقررات پراکنده موجود و تأک?دات وافر اسلام بر لزوم رعا?ت حقوق کودکان، در جامعه اسلام? ا?ران پد?ده شوم "کودک آزار? " شدت م? ?افت تا جا?? که تحت تأث?ر فشار افکار عموم? و برا? اول?ن بار، قانون گذار در حما?ت از کودکان بزه د?ده - به صورت شتاب زده - درصدد تدو?ن طرح? تحت عنوان " قانون حما?ت از کودکان و نوجوانان " برآمد که پس از فراز و نش?ب ها? بس?ار آن را در 9 ماده مصوب نمود. مصوبه فوق در تار?خ 11/10/1381 به تأ??د نها?? شورا? نگهبان رس?د که در عرف جامعه به قانون "کودک آزار?" مصطلح شد. د?دگاه صرف قضا?? در تصو?ب قانون حما?ت از کودکان و نوجوانان 1381 بدون توجه به شناسا?? علل و عوامل بن?اد? وقوع جرم، عدم پ?ش ب?ن? ساز و کارها? اجرا?? و حما?ت? در تأم?ن امن?ت اجتماع? جامعه بدون فضا ساز? فرهنگ? و ترب?ت? از جمله چالش ها? موجود برا? مبارزه با کودک آزار? بوده است. برا?ن اساس قوه قضائ?ه در نظر دارد با تدو?ن و پ?شنهاد لا?حه جد?د? تحت عنوان " قانون حما?ت از کودکان و نوجوانان "، با تعامل سا?ر نهادها و ارگانها? مرتبط با حقوق کودک، خلاء ها? موجود را مرتفع نما?د. لذا در مقاله حاضر  سع? بر آن است تا پس از بررس? قانون 1381، نقاط قوت و ضعف لا?حه موصوف مورد بررس? قرار گ?رد و پ?شنهادها?? در ا?ن زم?نه ارائه شود. 
نقد قانون حما?ت از کودکان و نوجوانان 1381
در ا?ن قانون، مقنن به دور از اختلاف نظرها? پ?رامون سن کودک? در حقوق ا?ران و با د?دگاه حما?ت?، در ماده 1 کل?ه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند را مشمول قانون دانسته است. نوآور? د?گر ا?ن که، برا? اول?ن بار آزار و اذ?ت روان? و عاطف? کودک به عنوان جرم شناخته شد. همچن?ن به منظور تلاش برا? ب?دار? وجدان عموم جامعه و واکنش نسبت به کودک آزار?، ا?ن جرم را "جرم عموم?" اعلام نمود. الزام قانون? كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و ‌سرپرستي كودكان را بر عهده دارند برا? اعلام موارد کودک آزار? درصورت مشاهده و پيگرد قانون? افراد مذکور در موارد تخلف از ا?ن دستور و تجم?ع اعمال مجرمانه عل?ه اشخاص ز?ر 18 سال تمام شمس? که در سا?ر قوان?ن و مقررات ک?فر? به صورت پراکنده وجود داشت ن?ز از مزا?ا? ا?ن قانون است.
در حما?ت از اطفال بزه د?ده؛ آن چه همواره م? با?ست مورد توجه قرار گ?رد "پ?شگ?ر?" از وقوع جرم به و?ژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانون گذار سال 1381 بدون توجه به رو?کرد غ?رک?فر? در پ?شگ?ر? اجتماع? و وضع?، صرفاً به موضوع تعقيب و مجازات و تنبيه مجرمان و بزهكاران بسنده نمود. مشخص نبودن حد تنب?ه و تأد?ب کودکان توسط والد?ن و سرپرستان قانون? در قوان?ن جار? از جمله مشکلات? بود که انتظار م? رفت با تصو?ب قانون 1381 مرتفع شود که چن?ن نشد و شورا? نگهبان با استناد به ا?نکه حر?م خصوص? افراد با?د حفظ شود، آنچه که در خانه به نام تأد?ب و ترب?ت فرزند صورت م? گ?رد را خارج از ا?ن قانون دانست. مشخص نمودن حدّ تنبيه و تاديب متعارف در قانون، اگرچه م? توانست نقطه پا?ان نزاع ها? " تع??ن حدود متعارف تنب?ه " باشد، اما از دو جهت قابل تأمل است:
الف: تصو?ب و اجرا? قانون ?کپارچه - با توجه به فرهنگ ها و سنن گوناگون در کشور پهناور ا?ران - بدون ارجاع برخ? موارد به " عرف محل " کار? بس?ار دشوار است و شا?د به هم?ن دل?ل است که قانون گذار 1381 همچنان موضوع را ب? ن?از از تع??ن دانسته است.
ب: عدم تع??ن حد تنب?ه و تأد?ب، به ه?چ وجه به معنا? فاقد وصف ک?فر? دانستن اعمال مجرمانه والد?ن ن?ست. چرا که مطابق عبارت مندرج در ماده 2 ؛ ماه?ت کودک آزار?،
" اذ?ت و آزار " است. پس م? با?ست مجرم سوء ن?ت عام و خاص داشته باشد. همچن?ن عمل ارتکاب?، مق?د به حصول نت?جه مجرمانه، ?عن? ورود " صدمات جسم? ?ا روان? ?ا اخلاق? " شود. با ا?ن توض?ح، صرفاً تنب?ه و تأد?ب? که به منظور "مصالح خانوادگ?" و با "حسن ن?ت" باشد، به حکم قانون جرم نبوده و قابل مجازات ن?ست.  
مبارزه با جرم کودک آزار? علاوه بر تصو?ب قانون خاص، ن?ازمند پ?ش ب?ن? ساز و کارها? اجرا?? قانون است. تب??ن نقش ها? اجرا?? و نظارت? نهادها? مرتبط با حقوق کودک؛ خلاء ا? است که در قانون جار? وجود دارد. وضع مجازات برا? ر?شه کن? معضل کودک آزار?، هر چند لازم، اما کاف? ن?ست.
نام قانون با عبارت "حما?ت" از کودکان و نوجوانان شروع شده است، اما در متن روش اجرا?? برا? نحوه اقدامات حما?ت? خاص برا? کودکان بزه د?ده نظ?ر ارائه خدمات مددکار?، مشاوره ا?، توانمندساز? خانواده و ... وجود ندارد.
نت?جه
کودک آزار? بزه اجتماع? خاص زندگ? جمع? است که م? توان با بررس? علل و عوامل شکل گ?ر? جرم، تصو?ب و اجرا? برنامه ها پ?شگ?رانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در ح?ن وقوع جرم و پس از وقوع جرم تا حدامکان آن را کنترل نمود.
تأم?ن امن?ت اجتماع? جامعه با برخوردار ساختن افراد از نيازهاي اساسي زندگي بر پا?ه برنامه ها? فقرزدائ?، توجه ب?شتر به نقش آموزش و پرورش رسمي با تأک?د بر فرهنگ غن? اسلام?، ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و... ، تب??ن جا?گاه قانون? برا? نهادها? مرتبط با کودکان، بازپرور? و مشاوره و روان درمان? مرتکب?ن و ...
از راهکارها?? است که م? تواند در ا?ن زم?نه موثر باشد. برا?ن اساس، قوه قضائ?ه با تنظ?م پ?ش نو?س "لا?حه حما?ت از کودکان و نوجوانان" در اسفند 1387 در (54) ماده در نظر دارد ا?رادات قانون 1381 را مرتفع نما?د. لايحه پ?شنهاد?، داراي محاسن قابل دفاع و در ع?ن حال برخ? انتقادها و پ?شنهادها? اصلاح? در ا?ن باره قابل طرح است.
-    ارائه تعار?ف مربوط به ب?¬توجه? و سهل انگاري، سوء رفتار، بهره¬کش?، فحشاء،
هرزه نگار?، تع??ن مصاد?ق وضع?ت ها? مخاطره آم?ز که م? تواند تفاس?ر متعدد? که گاهاً موجبات تض??ع حقوق کودک بزه د?ده را فراهم م? آورد.
-    مداخله فور? قضا?? به منظور پ?شگ?ر? از بزه¬د?دگ? کودکان و نوجوانان در معرض خطر شد?د و قر?ب-الوقوع ?ا جلوگيري از ورود آس?ب ب?شتر به آنها
-    ارائه مشاوره و معاضدت¬ها? حقوق? و ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي كودكان و نوجوانان در معرض خطر يا بزه ديده و معرف? آنان به بهز?ست? ?ا سا?ر نهادها? مربوط
-    تب??ن وظا?ف قانون? سازمان¬ها و نهادهاي مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهز?ست?، شهردار? و ...
-    تب??ن وظا?ف قانون? مددکاران اجتماع? بهز?ست? در جرائم کودک آزار? در مراحل تحق?ق، رس?دگ? و تداب?ر حما?ت?
-    امکان ورود مددکاران اجتماع? بهز?ست? به محل وقوع جرم تحت شرا?ط خاص
-    اتخاذ تصميم در خصوص وضع?ت سرپرست? کودک و نوجوان آزار د?ده
-    عدم احضار کودک بزه د?ده و مواجه و? با شخص بزه کار
-    پ?ش ب?ن? جلسه ن?مه علن? دادرس?
-    انجام مصاحبه¬ها و تحقيقات از كودكان و نوجوانان بزه د?ده توسط افراد آموزش د?ده
-    رو?کرد بازتوان? و مجازات زدا?? برا? والد?ن کودک آزار
-    توجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تداب?ر و اقدامات حما?ت? متخده
از نکات مثبت و ارزنده لا?حه پ?شنهاد? است. اما لا?حه از برخ? جهات ن?ز قابل ا?راد است: 
-    با توجه به لزوم رعا?ت نکات در قانون نو?س?، بهتر است در نام لا?حه عبارت? درج شود تا مشخص شود حما?ت مورد نظر قانون گذار، حما?ت خاص از کودکان بزه د?ده است.
-    تدو?ن کنندگان لا?حه، با هدف پ?شگ?ر? از وقوع جرم در بس?ار? موارد مجازات مرتکب را تشد?د و ک?ف?ات مخففه ( تخف?ف، تعل?ق ، آزاد? مشروط) را حذف
نموده اند. همچن?ن برا? معاونت در خودکش?، فرار از منزل، ترک تحص?ل کودک ?ا نوجوانان  مجازات تع??ن کرده اند!!! صرف نظر از ورود به ا?ن بحث که آ?ا اساساً قوان?ن و مجازات ها? سنگ?ن برا? کاهش معضل کودک آزار? مف?د فا?ده است ?ا خ?ر، بهتر آن است تا موضوع جرائم به قوان?ن ک?فر? جار? احاله م? شد تا علاوه بر جلوگ?ر? از تورم مقررات ک?فر?؛ موجبات ا?جاد تعارض، ابهام و تناقض با سا?ر قوان?ن جار? نشود، و لا?حه صرفاً به مباحث " حما?ت? " توجه نما?د. 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
جهت دریافت کارت شارژ هدیه ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نماییدبا سلام خدمت شما بازدید کننده گرامی, ضمن عرض خوشآمد خدمت شما کاربر محترم از شما تقاضا میگردد تا جهت استفاده از مطالب سایت ابتدا از طریق فرم عضویت در سایت ثبت نام نمایید و سپس پس از ورود به بخش حساب کاربری خود اقدام به مشاهده مطالب مورد نظر خود در این سایت نمایید. ضمنا، با توجه به حجم بالا و تعداد بسیار زیاد مقالات موجود در سایت شما میتوانید با وارد نمودن کلمات کلیدی و یا عنوان موضوع تحقیق خود در قسمت serch و یا جستجوی سایت تمامی مقالات مرتبط با موضوع دلخواه خود را بیابید. همچنین در صورتی که به هر دلیل موفق به یافتن مقالات مرتبط با موضوع درخواستی خود نشدید و یا قصد دریافت متن کامل یکی از مقالات موجود در سایت ما را بصورت فایل word داشتید, شما میتوانید با ارسال موضوع و یا کلمات کلیدی تحقیق خود از طریق ایمیل پشتیبانی سایت به ما درخواست نمایید تا مقالات مرتبط با موضوع شما برای شما به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد. ضمنا، خاطرنشان میگردد ما آرشیو بیش از ده هزار مقاله حقوقی را در اختیار داریم که به تدریج در حال ارسال و قرار دادن مقالات فوق الذکر بر روی سایت خود یعنی سایت www.marjaehoghoogh.ir میباشیم بنابر این ممکن است موضوعی که شما به دنبال مقالات مرتبط با آن میگردیم هنوز بر روی سایت بارگزاری نشده باشد بنابر این حتما، علاوه بر جستجو در میان مقالات قرار گرفته شده در سایت موضوع یا کلمات کلیدی مد نظر خود را از طریق ایمیل پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا پس از جستجوی گروه حقوقی ما در میان تمامی مقالات آرشیو شده مرتبط ترین مقالات با موضوع درخواستی شما برای شما از طریق ایمیل ارسال گردد. ایمیل پشتیبانی سایت عبارت میباشد از: marjaehoghoogh@gmail.com با تشکر مدیریت سایت مرجع حقوق
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2999
 • کل نظرات : 63
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 382
 • آی پی امروز : 40
 • آی پی دیروز : 64
 • بازدید امروز : 224
 • باردید دیروز : 455
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 2,009
 • بازدید ماه : 12,328
 • بازدید سال : 356,366
 • بازدید کلی : 465,645