close
مجتمع فنی تهران
آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی
loading...

www.marjaehoghoogh.ir سایت مرجع حقوق بزرگترین و جامعترین پایگاه تخصصی دانلود مقاله, پایاننامه و کار تحقیقی حقوقی بصورت word و pdf

آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناس, بررسی علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسیآشنا?? با علل بزه کار? نوجوانان از د?د جرمشناس?بزهکار? پد?ده اجتماع? جهان? است که معمولاً برا? جرا?م نوجوانان ز?ر ?? سال به کار برده م? شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضع?ت اقتصاد? و اجتماع? خود…

دریافت شارژ انواع سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا فقط با یک کلیک
جهت دریافت شارژ هدیه سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا لطفا، اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نمایید. با تشکر
نیما نشیبا بازدید : 34 شنبه 02 / 11 / 1395 نظرات ()

آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناس, بررسی علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی

آشنا?? با علل بزه کار? نوجوانان از د?د جرمشناس?
بزهکار? پد?ده اجتماع? جهان? است که معمولاً برا? جرا?م نوجوانان ز?ر ?? سال به کار برده م? شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضع?ت اقتصاد? و اجتماع? خود با انواع متفاوت? از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسان? اصطلاح بزهکار در مورد افراد? به کار برده م? شود که اعمال خلاف قانون ?ا مواز?ن مذهب? آن جامعه انجام م? دهند. با توجه به ا?ن که احکام در جامعه ها? گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در ?ک جامعه، ممکن است در جامعه د?گر از تخلف مبر? باشد. در کشور ما بزهکار? به مجموعه کل جرا?م? گفته م? شود که در صورت ارتکاب، مجازات ها?? از قب?ل قصاص، د?ات، حدود و تعز?زات را در پ? دارد.
هر روز در کنار ما جرا?م متعدد? به وقوع م? پ?وندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهکار? آشنا م? شو?م: چاقوکش?، ضرب و جرح، دزد?، تجاوز و وقت? از خ?ابان عبور م? کن?م سازمان ها?? نظ?ر کانون اصلاح و ترب?ت، ن?رو? انتظام?، و دادگاه ها?? را م? ب?ن?م که برا? مجازات ا?ن گونه افراد به وجود آمده اند. ول? تا حالا فکر کرده ا?م چه عوامل? در به وجود آوردن فرد بزهکار مؤثر است؟ پ?چ?دگ? عوامل مؤثر در پد?ده بزهکار? سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از د?دگاه? خاص بررس? کنند. روان شناسان و روان پزشکان از د?دگاه روان شناخت?، حقوق دانان از د?دگاه جرم شناس? و مسا?ل ک?فر?، پزشکان و ز?ست شناسان از نظر عوامل مؤثر ز?ست? و بالاخره جامعه شناسان از د?د آس?ب شناس? اجتماع?.
انتشار اول?ن گزارش راجع به دادگاه? و?ژه نوجوان در سال ???? ، باعث شده بس?ار? از اند?شمندان به مطالعه بزهکار? بپردازند و عوامل موثر آن را بشناسند و از د?دگاه ها? مختلف آن را بررس? کنند ول? ه?چ نظر?ه واحد? نتوانسته تأث?ر متغ?رها? مستقل فرد? و اجتماع? را بر فرد بزهکار تب??ن کند. دو نظر?ه که ب?ش از همه به آن ها توجه دارد ?ک? "نظر?ه کنترل اجتماع?" دورک?م است که ه?رش? آن را با مسئله بزهکار? تطب?ق داده و د?گر? نظر?ه "پ?وندها? افتراق?" است که در اصل ساترلند و کرس? مطرح کرده اند.
به عق?ده ه?رش?، بزهکار? به عنوان مسئله ا? اجتماع? با?د به همان گونه که در اجتماع رخ م? دهد ?عن? در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همالان و سا?ر ارگان ها ?ا مؤسسات اجتماع? که نوجوان به نوع? در آنها عضو?ت دارد، بررس? شود. از د?د جامعه شناخت? ا?ن بررس? با?د به مجموعه ا? از اصول و تعار?ف متک? باشد. برخلاف د?گر نظر?ه ها? بزهکار? که تأک?د فراوان برا?ن موضوع دارند که فرد بزهکار م? خواهد خود را تطب?ق دهد ول? براساس فشارها? اجتماع? و اضطرارها? ساختار? برا? رس?دن به موقع?ت ها? اجتماع? ناچار م? شود به کارها? خلاف و نامشروع دست بزند، ه?رش? معتقد است که بزهکار? وقت? اتفاق م? افتد که ق?ود فرد نسبت به اجتماع ضع?ف شود ?ا به کل? از ب?ن برود. ه?رش? در کتاب ق?ود اجتماع? نظر?ه کنترل اجتماع? ?ا ق?ود اجتماع? را مطرح کرده و آن را آزموده است ول? ابتدا تعر?ف واژه بزهکار? را آورده است او فرد بزهکار را شخص? م? داند که از ق?ود اجتماع? آزاد است و در واقع به عق?ده و? بزه وقت? اتفاق م? افتد که فرد نسبت به ق?د و بندها? اجتماع? کم اعتنا ?ا اصلاً ب? اعتنا باشد.
به طور خلاصه برداشت دورک?م از مفهوم آنوم? (غ?رقانون? و ب? هنجار?) بد?ن گونه است:
? - نوع? نابسامان? فرد? در نت?جه نبود قانون و دستورالعمل رفتار
? - وضع?ت اجتماع? که در آن قواعد رفتار اجتماع? با ?کد?گر در ست?ز بوده و فرد برا? انطباق با آنها دچار پر?شان? است.
?- وضع?ت اجتماع? که در آن موارد محدود? قواعد اجتماع? وجود دارد.
 
همان طور که گفت?م ه?رش? با استفاده از نظر?ه دورک?م، مسئله بزهکار را ب?ان م? کند. ه?رش? بزهکار? را ب? اهم?ت? و ب? اعتنا?? به ق?د و بندها? اجتماع? مطرح کرده و ا?ن ق?ود را در چهار مفهوم کل? خلاصه م? کند:
?- وابستگ?: حساس?ت? است که شخص نسبت به عقا?د د?گران درباره خود نشان م? دهد وابستگ? در حق?قت نوع? ق?د و بند اخلاق? است که فرد را ملزم به رعا?ت مع?ارها? اجتماع? م? کند. مانند وابستگ? فرزندان به والد?ن، اقوام نزد?ک، دوستان.
?- تعهد: م?زان مخاطره ا? است که فرد در تخلف از رفتارها? قرارداد اجتماع? م? کند. بد?ن معنا فرد? که خود را به ق?ود اجتماع? متعهد م? داند از قبول ا?ن مخاطرات پره?ز م? کند. مانند تعهد به پ?رو? از دستورات مذهب? ?ا حفظ شئون خانوادگ? مل?.
?- درگ?ر بودن: م?زان مشغول بودن فرد به فعال?ت ها? گوناگون است که باعث م? شود برا? کار خلاف وقت نداشته باشد، مثل درگ?ر بودن در کار، ورزش، درس.
?- باورها: م?زان اعتبار? است که فرد برا? مع?ارها? قرارداد? اجتماع? قا?ل است و باعث م? شود در حال? که م? تواند طبق م?ل خود از آنها تخلف کند، پا? بند به آنها باق? بماند، مانند باور به ن?کوکار?، باور به حسن شهرت در ب?ن خانواده و همالان، باور به محرمات.
ه?رش? معتقد است که افراد بزهکار قادر به ا?جاد وابستگ? معقول و منطق? با سا?ر?ن ن?ستند. از ا?ن رو رابطه ب?ن اعمال بزهکارانه و داشتن رفقا? بزهکار رابطه ا? ظاهر? است.
بر طبق نظر?ه ه?رش? در حال حاضر سه د?دگاه اساس? بر جر?ان مطالعه جامعه شناس? کجرو تسلط دارد:
- نظر?ه ها? انگ?زش?: انحرافات اجتماع? را نت?جه شرا?ط? م? داند که مانع بر آورده شدن خواست ها? مشروع افراد است.
- نظر?ه کنترل: براساس ا?ن نظر?ه، افراد آزادانه دست به جرم و کجرو? م? زنند.
- نظر?ه انحرافات اجتماع?: فرد کجرو از هنجارها?? پ?رو? م? کند که جامعه بزرگتر و قو? تر آن را نم? پذ?رد.
نظر?ه پ?وند افتراق?: بنابرا?ن نظر?ه، نزد?کان و همسالان? که بزهکار باشند تأث?ر ز?اد? بر تشک?ل و تقو?ت نگرش? بزهکار? م? گذارد و فرد را به سو? بزهکار? سوق م? دهند. نظر?ه پ?وند افتراق? محتوا? اجتماع? بزهکار? را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جا?گاه اجتماع? او از ح?ث رابطه اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر م? گ?رد.
پ?وستن به بزهکاران ?ا جدا شدن از غ?ر بزهکاران (پ?وند افتراق?) به فراگ?ر? مطالب? م? انجامد که موافق تخلف از قوان?ن است. مکرر و قالب? بودن مطالب تشو?ق? در باره بزهکار? و قانون شکن? در ق?اس با فرا گرفته ها? ضد بزهکار? منجر به پذ?رش بزهکار? م? شود. همچن?ن م? توان گفت که روش ها? خنث? ساز? فرد و ب? اعتنا ساختن او نسبت به قوان?ن و معتقدات سنت? جوامع که با شن?دن مطالب? بر ضد قوان?ن و مشاهده مکرر بزهکار? همراه است و ن?ز تحت تأث?ر توج?ه بزهکاران در باره بزهکار? قرار گرفتن و پذ?رفتن مطالب? چون "کارها?? که مردم بزه م? دانند، به کس? آس?ب? نم? رساند" و "ن?روها? انتظام? به همه بدگمان اند" راه را برا? بزهکار? کسان? که با ا?ن قب?ل بزهکاران پ?وند اجتماع? م? ?ابند، ?عن? فرزندان، اقوام و دوستان آنها ?ا کسان? که با آنها در ?ک ساختمان ?ا ?ک محله زندگ? م? کنند، ?ا بر اثر کسب و کار و تحص?ل با آنها تماس پ?دا م? کنند، هموار م? کند.
هر دو نظر?ه نم? تواند تمام عوامل مؤثر در بزهکار? را ب?ان کند ول? ترک?ب دو نظر?ه کنترل اجتماع? و پ?وند افتراق? همراه با اثرها? متقابل? که متغ?رها? مورد بررس? در هر ?ک از ا?ن دو نظر?ه بر رو? ?کد?گر دارند، نظر?ه جامع? را برا? تب??ن بزهکار? شکل م? دهد.
چنان که د?د?م، نظر?ه کنترل اجتماع? با تک?ه بر ن?روها? درون? فرد و به اصطلاح با تمرکز بر "حضور روان?" افراد صاحب نفوذ بر ذهن و نوجوان به تب??ن و چگونگ? جلوگ?ر? از بزهکار? م? پردازد، اما از تأث?ر ن?روها? منف? مح?ط ب?رون غافل م? ماند. در عوض نظر?ه پ?وند افتراق? با توجه انحصار? به ن?روها? ب?رون? از تأث?ر حفاظت? ن?روها? درون? غفلت م? کنند.
 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
جهت دریافت کارت شارژ هدیه ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نماییدبا سلام خدمت شما بازدید کننده گرامی, ضمن عرض خوشآمد خدمت شما کاربر محترم از شما تقاضا میگردد تا جهت استفاده از مطالب سایت ابتدا از طریق فرم عضویت در سایت ثبت نام نمایید و سپس پس از ورود به بخش حساب کاربری خود اقدام به مشاهده مطالب مورد نظر خود در این سایت نمایید. ضمنا، با توجه به حجم بالا و تعداد بسیار زیاد مقالات موجود در سایت شما میتوانید با وارد نمودن کلمات کلیدی و یا عنوان موضوع تحقیق خود در قسمت serch و یا جستجوی سایت تمامی مقالات مرتبط با موضوع دلخواه خود را بیابید. همچنین در صورتی که به هر دلیل موفق به یافتن مقالات مرتبط با موضوع درخواستی خود نشدید و یا قصد دریافت متن کامل یکی از مقالات موجود در سایت ما را بصورت فایل word داشتید, شما میتوانید با ارسال موضوع و یا کلمات کلیدی تحقیق خود از طریق ایمیل پشتیبانی سایت به ما درخواست نمایید تا مقالات مرتبط با موضوع شما برای شما به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد. ضمنا، خاطرنشان میگردد ما آرشیو بیش از ده هزار مقاله حقوقی را در اختیار داریم که به تدریج در حال ارسال و قرار دادن مقالات فوق الذکر بر روی سایت خود یعنی سایت www.marjaehoghoogh.ir میباشیم بنابر این ممکن است موضوعی که شما به دنبال مقالات مرتبط با آن میگردیم هنوز بر روی سایت بارگزاری نشده باشد بنابر این حتما، علاوه بر جستجو در میان مقالات قرار گرفته شده در سایت موضوع یا کلمات کلیدی مد نظر خود را از طریق ایمیل پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا پس از جستجوی گروه حقوقی ما در میان تمامی مقالات آرشیو شده مرتبط ترین مقالات با موضوع درخواستی شما برای شما از طریق ایمیل ارسال گردد. ایمیل پشتیبانی سایت عبارت میباشد از: marjaehoghoogh@gmail.com با تشکر مدیریت سایت مرجع حقوق
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 2999
 • کل نظرات : 63
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 382
 • آی پی امروز : 10
 • آی پی دیروز : 76
 • بازدید امروز : 46
 • باردید دیروز : 452
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 20
 • بازدید هفته : 1,027
 • بازدید ماه : 14,044
 • بازدید سال : 358,082
 • بازدید کلی : 467,361