close
مجتمع فنی تهران
آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلیتالار گفتمانآرشیوعضویتورودنقشه سایتخوراکتماس با ماطراح قالبمترجم قالب
درباره مــا
جهت دریافت کارت شارژ هدیه ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نماییدبا سلام خدمت شما بازدید کننده گرامی, ضمن عرض خوشآمد خدمت شما کاربر محترم از شما تقاضا میگردد تا جهت استفاده از مطالب سایت ابتدا از طریق فرم عضویت در سایت ثبت نام نمایید و سپس پس از ورود به بخش حساب کاربری خود اقدام به مشاهده مطالب مورد نظر خود در این سایت نمایید. ضمنا، با توجه به حجم بالا و تعداد بسیار زیاد مقالات موجود در سایت شما میتوانید با وارد نمودن کلمات کلیدی و یا عنوان موضوع تحقیق خود در قسمت serch و یا جستجوی سایت تمامی مقالات مرتبط با موضوع دلخواه خود را بیابید. همچنین در صورتی که به هر دلیل موفق به یافتن مقالات مرتبط با موضوع درخواستی خود نشدید و یا قصد دریافت متن کامل یکی از مقالات موجود در سایت ما را بصورت فایل word داشتید, شما میتوانید با ارسال موضوع و یا کلمات کلیدی تحقیق خود از طریق ایمیل پشتیبانی سایت به ما درخواست نمایید تا مقالات مرتبط با موضوع شما برای شما به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد. ضمنا، خاطرنشان میگردد ما آرشیو بیش از ده هزار مقاله حقوقی را در اختیار داریم که به تدریج در حال ارسال و قرار دادن مقالات فوق الذکر بر روی سایت خود یعنی سایت www.marjaehoghoogh.ir میباشیم بنابر این ممکن است موضوعی که شما به دنبال مقالات مرتبط با آن میگردیم هنوز بر روی سایت بارگزاری نشده باشد بنابر این حتما، علاوه بر جستجو در میان مقالات قرار گرفته شده در سایت موضوع یا کلمات کلیدی مد نظر خود را از طریق ایمیل پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا پس از جستجوی گروه حقوقی ما در میان تمامی مقالات آرشیو شده مرتبط ترین مقالات با موضوع درخواستی شما برای شما از طریق ایمیل ارسال گردد. ایمیل پشتیبانی سایت عبارت میباشد از: marjaehoghoogh@gmail.com با تشکر مدیریت سایت مرجع حقوق
موضوعات
 • بانک مقالات حقوقی
 • نویسندگان
  آرشیو
  آخرین کاربران
  دریافت شارژ انواع سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا فقط با یک کلیک
  جهت دریافت شارژ هدیه سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا لطفا، اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نمایید. با تشکر

  آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی

  7 بازدید شنبه 02 / 11 / 1395 بانک مقالات حقوقی,دانلود و مشاهده متن بیش از هزاران مقاله با موضوع حقوق اطفال و کودکان و نوجوانان با فرمت های word و pdf,دانلود و مشاهده متن بیش از هزاران مقاله با موضوع حقوق جزای عمومی و اختصاصی و جرمشناسی با فرمت های word و pdf,
  لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

  آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناس, بررسی علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی

  آشنا?? با علل بزه کار? نوجوانان از د?د جرمشناس?
  بزهکار? پد?ده اجتماع? جهان? است که معمولاً برا? جرا?م نوجوانان ز?ر ?? سال به کار برده م? شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضع?ت اقتصاد? و اجتماع? خود با انواع متفاوت? از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسان? اصطلاح بزهکار در مورد افراد? به کار برده م? شود که اعمال خلاف قانون ?ا مواز?ن مذهب? آن جامعه انجام م? دهند. با توجه به ا?ن که احکام در جامعه ها? گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در ?ک جامعه، ممکن است در جامعه د?گر از تخلف مبر? باشد. در کشور ما بزهکار? به مجموعه کل جرا?م? گفته م? شود که در صورت ارتکاب، مجازات ها?? از قب?ل قصاص، د?ات، حدود و تعز?زات را در پ? دارد.
  هر روز در کنار ما جرا?م متعدد? به وقوع م? پ?وندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهکار? آشنا م? شو?م: چاقوکش?، ضرب و جرح، دزد?، تجاوز و وقت? از خ?ابان عبور م? کن?م سازمان ها?? نظ?ر کانون اصلاح و ترب?ت، ن?رو? انتظام?، و دادگاه ها?? را م? ب?ن?م که برا? مجازات ا?ن گونه افراد به وجود آمده اند. ول? تا حالا فکر کرده ا?م چه عوامل? در به وجود آوردن فرد بزهکار مؤثر است؟ پ?چ?دگ? عوامل مؤثر در پد?ده بزهکار? سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از د?دگاه? خاص بررس? کنند. روان شناسان و روان پزشکان از د?دگاه روان شناخت?، حقوق دانان از د?دگاه جرم شناس? و مسا?ل ک?فر?، پزشکان و ز?ست شناسان از نظر عوامل مؤثر ز?ست? و بالاخره جامعه شناسان از د?د آس?ب شناس? اجتماع?.
  انتشار اول?ن گزارش راجع به دادگاه? و?ژه نوجوان در سال ???? ، باعث شده بس?ار? از اند?شمندان به مطالعه بزهکار? بپردازند و عوامل موثر آن را بشناسند و از د?دگاه ها? مختلف آن را بررس? کنند ول? ه?چ نظر?ه واحد? نتوانسته تأث?ر متغ?رها? مستقل فرد? و اجتماع? را بر فرد بزهکار تب??ن کند. دو نظر?ه که ب?ش از همه به آن ها توجه دارد ?ک? "نظر?ه کنترل اجتماع?" دورک?م است که ه?رش? آن را با مسئله بزهکار? تطب?ق داده و د?گر? نظر?ه "پ?وندها? افتراق?" است که در اصل ساترلند و کرس? مطرح کرده اند.
  به عق?ده ه?رش?، بزهکار? به عنوان مسئله ا? اجتماع? با?د به همان گونه که در اجتماع رخ م? دهد ?عن? در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همالان و سا?ر ارگان ها ?ا مؤسسات اجتماع? که نوجوان به نوع? در آنها عضو?ت دارد، بررس? شود. از د?د جامعه شناخت? ا?ن بررس? با?د به مجموعه ا? از اصول و تعار?ف متک? باشد. برخلاف د?گر نظر?ه ها? بزهکار? که تأک?د فراوان برا?ن موضوع دارند که فرد بزهکار م? خواهد خود را تطب?ق دهد ول? براساس فشارها? اجتماع? و اضطرارها? ساختار? برا? رس?دن به موقع?ت ها? اجتماع? ناچار م? شود به کارها? خلاف و نامشروع دست بزند، ه?رش? معتقد است که بزهکار? وقت? اتفاق م? افتد که ق?ود فرد نسبت به اجتماع ضع?ف شود ?ا به کل? از ب?ن برود. ه?رش? در کتاب ق?ود اجتماع? نظر?ه کنترل اجتماع? ?ا ق?ود اجتماع? را مطرح کرده و آن را آزموده است ول? ابتدا تعر?ف واژه بزهکار? را آورده است او فرد بزهکار را شخص? م? داند که از ق?ود اجتماع? آزاد است و در واقع به عق?ده و? بزه وقت? اتفاق م? افتد که فرد نسبت به ق?د و بندها? اجتماع? کم اعتنا ?ا اصلاً ب? اعتنا باشد.
  به طور خلاصه برداشت دورک?م از مفهوم آنوم? (غ?رقانون? و ب? هنجار?) بد?ن گونه است:
  ? - نوع? نابسامان? فرد? در نت?جه نبود قانون و دستورالعمل رفتار
  ? - وضع?ت اجتماع? که در آن قواعد رفتار اجتماع? با ?کد?گر در ست?ز بوده و فرد برا? انطباق با آنها دچار پر?شان? است.
  ?- وضع?ت اجتماع? که در آن موارد محدود? قواعد اجتماع? وجود دارد.
   
  همان طور که گفت?م ه?رش? با استفاده از نظر?ه دورک?م، مسئله بزهکار را ب?ان م? کند. ه?رش? بزهکار? را ب? اهم?ت? و ب? اعتنا?? به ق?د و بندها? اجتماع? مطرح کرده و ا?ن ق?ود را در چهار مفهوم کل? خلاصه م? کند:
  ?- وابستگ?: حساس?ت? است که شخص نسبت به عقا?د د?گران درباره خود نشان م? دهد وابستگ? در حق?قت نوع? ق?د و بند اخلاق? است که فرد را ملزم به رعا?ت مع?ارها? اجتماع? م? کند. مانند وابستگ? فرزندان به والد?ن، اقوام نزد?ک، دوستان.
  ?- تعهد: م?زان مخاطره ا? است که فرد در تخلف از رفتارها? قرارداد اجتماع? م? کند. بد?ن معنا فرد? که خود را به ق?ود اجتماع? متعهد م? داند از قبول ا?ن مخاطرات پره?ز م? کند. مانند تعهد به پ?رو? از دستورات مذهب? ?ا حفظ شئون خانوادگ? مل?.
  ?- درگ?ر بودن: م?زان مشغول بودن فرد به فعال?ت ها? گوناگون است که باعث م? شود برا? کار خلاف وقت نداشته باشد، مثل درگ?ر بودن در کار، ورزش، درس.
  ?- باورها: م?زان اعتبار? است که فرد برا? مع?ارها? قرارداد? اجتماع? قا?ل است و باعث م? شود در حال? که م? تواند طبق م?ل خود از آنها تخلف کند، پا? بند به آنها باق? بماند، مانند باور به ن?کوکار?، باور به حسن شهرت در ب?ن خانواده و همالان، باور به محرمات.
  ه?رش? معتقد است که افراد بزهکار قادر به ا?جاد وابستگ? معقول و منطق? با سا?ر?ن ن?ستند. از ا?ن رو رابطه ب?ن اعمال بزهکارانه و داشتن رفقا? بزهکار رابطه ا? ظاهر? است.
  بر طبق نظر?ه ه?رش? در حال حاضر سه د?دگاه اساس? بر جر?ان مطالعه جامعه شناس? کجرو تسلط دارد:
  - نظر?ه ها? انگ?زش?: انحرافات اجتماع? را نت?جه شرا?ط? م? داند که مانع بر آورده شدن خواست ها? مشروع افراد است.
  - نظر?ه کنترل: براساس ا?ن نظر?ه، افراد آزادانه دست به جرم و کجرو? م? زنند.
  - نظر?ه انحرافات اجتماع?: فرد کجرو از هنجارها?? پ?رو? م? کند که جامعه بزرگتر و قو? تر آن را نم? پذ?رد.
  نظر?ه پ?وند افتراق?: بنابرا?ن نظر?ه، نزد?کان و همسالان? که بزهکار باشند تأث?ر ز?اد? بر تشک?ل و تقو?ت نگرش? بزهکار? م? گذارد و فرد را به سو? بزهکار? سوق م? دهند. نظر?ه پ?وند افتراق? محتوا? اجتماع? بزهکار? را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جا?گاه اجتماع? او از ح?ث رابطه اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر م? گ?رد.
  پ?وستن به بزهکاران ?ا جدا شدن از غ?ر بزهکاران (پ?وند افتراق?) به فراگ?ر? مطالب? م? انجامد که موافق تخلف از قوان?ن است. مکرر و قالب? بودن مطالب تشو?ق? در باره بزهکار? و قانون شکن? در ق?اس با فرا گرفته ها? ضد بزهکار? منجر به پذ?رش بزهکار? م? شود. همچن?ن م? توان گفت که روش ها? خنث? ساز? فرد و ب? اعتنا ساختن او نسبت به قوان?ن و معتقدات سنت? جوامع که با شن?دن مطالب? بر ضد قوان?ن و مشاهده مکرر بزهکار? همراه است و ن?ز تحت تأث?ر توج?ه بزهکاران در باره بزهکار? قرار گرفتن و پذ?رفتن مطالب? چون "کارها?? که مردم بزه م? دانند، به کس? آس?ب? نم? رساند" و "ن?روها? انتظام? به همه بدگمان اند" راه را برا? بزهکار? کسان? که با ا?ن قب?ل بزهکاران پ?وند اجتماع? م? ?ابند، ?عن? فرزندان، اقوام و دوستان آنها ?ا کسان? که با آنها در ?ک ساختمان ?ا ?ک محله زندگ? م? کنند، ?ا بر اثر کسب و کار و تحص?ل با آنها تماس پ?دا م? کنند، هموار م? کند.
  هر دو نظر?ه نم? تواند تمام عوامل مؤثر در بزهکار? را ب?ان کند ول? ترک?ب دو نظر?ه کنترل اجتماع? و پ?وند افتراق? همراه با اثرها? متقابل? که متغ?رها? مورد بررس? در هر ?ک از ا?ن دو نظر?ه بر رو? ?کد?گر دارند، نظر?ه جامع? را برا? تب??ن بزهکار? شکل م? دهد.
  چنان که د?د?م، نظر?ه کنترل اجتماع? با تک?ه بر ن?روها? درون? فرد و به اصطلاح با تمرکز بر "حضور روان?" افراد صاحب نفوذ بر ذهن و نوجوان به تب??ن و چگونگ? جلوگ?ر? از بزهکار? م? پردازد، اما از تأث?ر ن?روها? منف? مح?ط ب?رون غافل م? ماند. در عوض نظر?ه پ?وند افتراق? با توجه انحصار? به ن?روها? ب?رون? از تأث?ر حفاظت? ن?روها? درون? غفلت م? کنند.
   

  پست های مرتبط :


  ارسال نظر
  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی

  تبلیغات
  Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
  ورود به سایت
  عضویت سریع
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
  آمارگیر
   آمار مطالب
   کل مطالب : 2988
   کل نظرات : 63
   آمار کاربران
   افراد آنلاين : 2
   تعداد اعضا : 314
   آمار بازديد
   بازديد امروز : 590
   بازديد ديروز : 1,461
   بازديد کننده امروز : 79
   بازديد کننده ديروز : 206
   گوگل امروز : 18
   گوگل ديروز: 72
   بازديد هفته : 4,011
   بازديد ماه : 39,482
   بازديد سال : 147,117
   بازديد کلي : 256,396
   اطلاعات شما
   آي پي : 54.80.133.210
   مرورگر :
   سيستم عامل :
  مطالب جدید
  • راهنمای استفاده از مقالات سایت www.marjaehoghoogh.ir
  • دانلود کتاب آموزش روابط جنسی ما بین زنان و مردان جلدهای اول دوم و سوم با لینک مستقیم
  • آشنایی با تعدد ازدواج مرد با چند همسر در قوانین موضوعه و موازین شریعت اسلام
  • بررسی و آشنایی با مجازات آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی
  • آشنایی با نحوه مجازات لاک زدن،مانتوی تنگ و ساپورت پوشان
  • آشنایی با نحوه مجازات مجرمان پرونده های ضرب و جرح در دعاوی خانوادگی
  • بررسی میزان تاثیر مجازات بر جرایم جنسی
  • آشنایی با نکات و مباحثی مهم درباره ازدواج موقت
  • بررسی و آشنایی با فلسفه تفاوت خون بهای زن و مرد در اسلام
  • بررسی و آشنایی با فلسفه تعویق صدور حكم بر طبق قانون جدید مجازات عدم الصاق برچسب مجرمیت است
  • آشنایی با چگونگی ضبط وثیقه و اخذ وجه بتوسط دادگستری و دادسرا
  • آشنایی با صلاحیت محلی دادسرا و بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری جدید
  • آشنایی با صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام قضائی جدید
  • بررسی و آشنایی با انواع قرارهای قضایی در نظام دادرسی ایران
  • آشنایی با انواع قرارهای قضایی در نظام دادرسی
  • آشنایی با یکی از قرارهای قضایی که به بسیاری از مجهولات در ضمن رسیدگی به یک دعوا پاسخ می‌دهد
  • بررسی قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333
  • آشنایی با فهرست‌ اشتباهات‌ ثبتي‌ مصوب‌ 2821353
  • آشنایی با مفهوم فرمالیسم حقوقی
  • آشنایی با حقوق زن در قانون اساسی ایران
  مطالب پربازدید
  • آشنایی با چگونگی و نحوه ابلاغ واقعی و قانونی اوراق قضایی
  • بررسی عقد وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه
  • آشنایی با وظايف و اختيارات قانوني قيم در حقوق مدنی و امور حسبی ایران
  • راهنمای استفاده از مقالات سایت www.marjaehoghoogh.ir
  • حقوق ورزشی و تربیت بدنی
  • آشنایی با آلودگی هوا و حقوقی که مدام تضییع می شود
  • بررسی ماهیت وآثار و احکام آثار ایجاب و قبول
  • بررسی ماهیت حقوقی خطای ورزشی و مسئولیت ورزشکارها از نظر حقوقی و کیفری
  • بررسی رویکرد حقوق کیفری و جزایی ایران در رابطه با مقابله با جرائم علیه اموال و مالکیت --120 صفحه
  • بررسی قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث
  مطالب تصادفی
  • آشنایی با چگونگی تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار و مسیل‌ها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌
  • آشنایی و معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی
  • بررسی ضرورت بازخوانی نظام مالکیت فکری در ساختار حقوقی
  • بررسی جرم فرزند کشی در یک بازخوانی و بازنویسی قانونی قانون جدید و قدیم مجازات اسلامی
  • طرح اختصاص درصدی از درآمد صدا و سیما به فدراسیونهای ورزشی مصوب1381